Dyrekcja

Dyrektor Zdzisława Choynowska

Wicedyrektor Ryszard Rogiński

Dyrektor Zespołu :

 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz dba o stworzenie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz uchwały innych organów szkoły podjęte w ramach ich kompetencji.
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 • Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 • Kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze.
 • Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące przysposobienia obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
 • Wyznacza koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole.
 • Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Tworzy zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia mający na celu: a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, b) określa zalecane formy, sposoby i okres
 • udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lubopinii, c) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego i sposoby ich realizacji;
 • Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) oraz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazanego przez nauczyciela–niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii
 • Wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba)
 • Informuje na piśmie rodziców uczniów, opiekunów prawnych lub samych uczniów pełnoletnich o ustalonych dla nich formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w danym roku szkolnym.
 • Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-17

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-17

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-17