Rekrutacja

Rekrutacji do Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. J. K. Kluka dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powoływana zgodnie z odrębnymi przepisami, która w szczególności:

 • Przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne.
 • Ogłasza wynik postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 • Sporządza protokół postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego

TECHNIKUM

Nauka trwa 4 lata. Absolwenci po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują tytuł technika danej specjalności.

 • Technik Budownictwa
 • Technik Rolnik
 • Technik Hotelarstwa
 • Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technik Weterynarii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa)

Nauka trwa 3 lata. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę w technikach i liceach uzupełniających.

Kształcimy w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, fryzjer, ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, ślusarz, monter operator pojazdów rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, betoniarz-zbrojarz, elektromechanik, rolnik, monter-elektronik, kamieniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Warunki przyjęcia do szkoły:

O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, egzaminie gimnazjalnym oraz inne szczególne osiągnięcia.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązany jest w terminach określonych w odrębnych przepisach złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Dwie fotografie.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • Zaświadczenie OKE.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym kierunku kształcenia.


Kandydat na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wybiera dla potrzeb postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do każdego z typów szkół (w przypadku Technikum-do każdego zawodu) trzy spośród niżej wskazanych zajęć edukacyjnych:

Technikum:
a)technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, biologia, sztuka, język obcy, chemia
b)technik ekonomista: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka
c)technik hotelarstwa: język polski, geografia, język obcy,
d)informatyka, sztuka,
e)technik rolnik: język polski,  biologia, język obcy, informatyka, wychowanie fizyczne,
f)technik informatyk: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
g)technik architektury krajobrazu: język polski, biologia, geografia,sztuka ,wiedza o społeczeństwie.
h)technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
i)Technik weterynarii:
j)Technik budownictwa:
k)Technik drogownictwa:  
(do tych dodanych wpisz wg uznania kierując się charakterystyką zawodu)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, sztuka, informatyka.

Zmian w powyższej liście dokonuje Dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. J. K. Kluka po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej najpóźniej do końca pierwszego semestru roku szkolnego poprzedzającego rok, na który dokonuje się rekrutacji.

O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. J. K. Kluka.

Niedotrzymanie terminów składania wymaganych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjno –kwalifikacyjnego lub nieuwzględnieniem określonych osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno -kwalifikacyjnym.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego, w tym: terminy rekrutacji do szkół, sposób punktowania osiągnięć kandydatów, preferencje dla niektórych kandydatów w przypadku uzyskania równej liczby punktów w postępowaniu, uprawnienia laureatów konkursów określają odrębne przepisy.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-19

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-22

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-19