Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem szkoły, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców wybrani w demokratycznych wyborach. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  •  Wystąpienie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
  •  Uczestniczenie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
  •  Uczestniczenie w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły.
  •  Zatwierdzanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze    profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  •  Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-23

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-23