Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy:

  • Uchwalanie i uaktualnianie Statutu Szkoły.
  • Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
  • Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
  • Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów.
  • Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-23

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-23